Hoofdlijnenakkoord fiscale maatregelen – Belangrijke ontwikkelingen

Juni 2024

Op 16 mei 2024 hebben de partijen PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt. Hoewel dit akkoord nog moet uitmonden in een definitief regeerakkoord, kunnen we alvast enkele concrete fiscale maatregelen onderscheiden. Deze maatregelen zullen in de toekomst nader worden uitgewerkt en vastgelegd in wetgeving.

Arbeid

In het akkoord staan diverse voorgenomen fiscale maatregelen met betrekking tot arbeid:

 • Lastenverlichting: Een verlaging van de lasten op arbeid en de marginale druk voor middeninkomens, mogelijk via een derde schijf in de inkomstenbelasting.
 • Arbeidsmarktzekerheid: Beleid gericht op zelfstandigen, regulering van de uitzendsector, meer vaste contracten, en voortzetting van wetsbehandelingen zoals de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA).
 • WW Hervorming: Vanaf 2027 wordt de WW hervormd.
 • Compensatie Transitievergoeding: Vanaf 1 juli 2026 wordt deze compensatie voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) bij langdurige arbeidsongeschiktheid beperkt.

Ondernemers

Voor ondernemers zijn de volgende maatregelen relevant:

 • Terugdraaien lastenverzwaringen: Onder andere de mkb-winstvrijstelling blijft gelijk, de inkoopfaciliteit van eigen aandelen in de dividendbelasting wordt niet afgeschaft, en de verhoging van het hoogste tarief in box 2 wordt teruggedraaid.
 • Stoppersregeling Land- en Tuinbouwers: Een fiscaalvriendelijke regeling voor vrijwillige en langdurige stoppers.
 • Beperking giftenaftrek: Vanaf 2025 wordt de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting beperkt.
 • Earningsstripping: Vanaf 2025 wordt de renteaftrekbeperking in de Vpb verhoogd naar 25%.
 • Circulaire plasticheffing: Deze heffing wordt vanaf 2028 ingevoerd.

Vervoer

Ook op het gebied van vervoer worden diverse fiscale maatregelen voorgesteld:

 • Afschaffing subsidies elektrische auto’s: Vanaf 2025 worden alle subsidies voor de aanschaf van elektrische auto’s afgeschaft.
 • Gewichtscorrectie motorrijtuigenbelasting: De correctie voor elektrische auto’s blijft bestaan, en de accijnsverlaging op brandstof wordt verlengd tot eind 2025.
 • Rode diesel: Vanaf 2027 wordt rode diesel heringevoerd voor boeren, tuinders en loonwerkers.

Wonen

Op het gebied van wonen zijn de volgende maatregelen opgenomen:

 • Hypotheekrenteaftrek: Deze blijft bestaan, evenals het eigenwoningforfait.
 • Onroerendzaakbelasting: De stijging wordt gemaximeerd.
 • Belasting ongebouwde grond: Er komt een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie, en de regeldruk en belastingdruk voor de bouw van huurwoningen wordt verminderd.
 • Salderingsregeling zonnepanelen: Deze verdwijnt in één keer vanaf 2027.

Btw-verhogingen

Er zijn diverse btw-verhogingen voorgesteld:

 • Culturele goederen en diensten: Vanaf 2026 gaat de btw op onder andere boeken, theater- en museumbezoeken omhoog van 9% naar 21%.
 • Logies: Ook het btw-tarief voor hotelovernachtingen stijgt vanaf 2026 naar 21%.
 • Uitzonderingen: Bioscopen, dagrecreatie en campings blijven onder het verlaagde tarief van 9%.

Particulieren

Voor particulieren zijn de volgende maatregelen van belang:

 • Box 3-tarief: De voorgenomen verhoging naar 36% wordt deels teruggedraaid.
 • Giftenaftrek inkomstenbelasting: Vanaf 2025 wordt deze beperkt en vanaf 2028 worden alle soorten giften gelijk behandeld.

Overig

Tot slot worden ook de volgende algemene maatregelen genoemd:

 • Hervorming toeslagen- en belastingstelsel: Wetgeving hiervoor wordt voorbereid.
 • Recht op vergissen: Een enkele fout zal burgers niet direct in grote problemen brengen.
 • Kosten aanmaning en incasso: Deze kosten gaan fors omlaag.
 • Bereikbaarheid overheidsorganisaties: Deze wordt verhoogd.
 • Kansspelbelasting: Vanaf 2025 gaat deze omhoog van 30,5% naar 37,8%.

Let op!
Houd er rekening mee dat deze maatregelen nog niet definitief zijn. Ze moeten eerst worden opgenomen in een regeerakkoord, vervolgens in wetsvoorstellen en daarna goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. Het is echter verstandig om alvast kennis te nemen van deze voorgenomen maatregelen en hier rekening mee te houden in uw planning.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via BK-Solutions.