Afstempelen aandelen

Afstempelen aandelen 

Belastingvrij afstempelen aandelen: het “afstempelen van aandelen” is iets wat tegenwoordig veel voorkomt. Op deze wijze kan vermogen belastingvrij door een BV aan de aandeelhouder worden uitgekeerd.

Let op: dit is een externe column (met content) van de notaris. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Vermindering aandelenkapitaal door “afstempelen van aandelen”

Er bestaat geen wettelijk minimum voorgeschreven aandelenkapitaal voor een BV meer. Bestaande BV’s kunnen hun aandelenkapitaal verminderen tot nagenoeg nihil. Daarvoor wordt de procedure “afstempelen van aandelen” gevolgd. Daarbij wordt de nominale waarde van de aandelen verminderd, waarvoor een notariële akte van statutenwijziging nodig is.

Uitkeringstest

Bij het afstempelen van aandelen moet gelet worden op de zgn. “uitkeringstest”. Het bestuur van de BV moet het aandeelhoudersbesluit tot afstempeling goedkeuren, waarbij door het bestuur de uitkeringstest gedaan moet worden:

  • “Uitkeringen kunnen slechts plaatsvinden indien het eigen vermogen van de BV groter is dan de reserves die volgens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.”

en

  • “Indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, dient het bestuur geen goedkeuring te verlenen.”

Het besluit van het bestuur dient gebaseerd te zijn op de meest actuele gegevens én op haar nu bekende informatie welke invloed heeft op het in de nabije toekomst te realiseren resultaat van de BV. Onder “de nabije toekomst” wordt doorgaans een periode van ongeveer één jaar bedoeld.

Voor het geval het bestuur goedkeuring verleent terwijl dit achteraf gezien niet had mogen gebeuren, kan het bestuur (hoofdelijk) aansprakelijk worden gesteld. Dit kan leiden tot aansprakelijkheid voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. In bepaalde gevallen kan de aandeelhouder zelf ook verplicht worden de ontvangen uitkering terug te betalen aan de BV.

Fiscale gevolgen afstempelen aandelen

Vermindering van aandelenkapitaal op zich heeft geen belastingheffing tot gevolg. De gedachte is dat wat een aandeelhouder vroeger op aandelen gestort heeft door hem/haar fiscaal onbelast eruit gehaald kan worden. Indien de uitkering aan een privépersoon toekomt, kan dit van invloed zijn op de vermogensrendementsheffing van Box III.

Pensioenverplichting en/of lijfrenteverplichting

Het komt voor dat op de balans van de BV een pensioenverplichting en/of lijfrenteverplichting ten behoeve van de aandeelhouder vermeld staat. Afstempelen van aandelen kan in negatieve zin van invloed zijn op de pensioenverplichting/lijfrenteverplichting.

Na de terugbetaling van het aandelenkapitaal dient de BV nog voldoende bezittingen te hebben om aan de pensioenverplichting/lijfrenteverplichting te kunnen voldoen. Daarbij moet uitgegaan worden van de commerciële actuariële waarde van de pensioenverplichting (inclusief indexering) en de werkelijke waarde van de bezittingen van de BV. De commerciële actuariële waarde kan (veel) hoger zijn dan de waarde welke op de balans van de vennootschap is weergegeven.

Als niet juist gehandeld wordt kan de Belastingdienst “afkoop van de pensioenverplichting/lijfrenteverplichting” constateren. Consequentie hiervan is dat loonbelastingheffing bij de genieter plaatsvindt, hetgeen kan oplopen tot 52% over het gehele bedrag van de pensioenverplichting/lijfrenteverplichting (met revisierente, hetgeen kan oplopen tot 20% over het gehele bedrag).

Met andere woorden: het is van belang dat hier goed naar gekeken wordt.

Let op: dit is een externe column (met content) van de notaris. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Leon Leon

Een adviseur spreken?

Maak eenvoudig een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Afspraak maken
Over BK solutions: alles keurig opgelost op administratief gebied. Alle administratieve oplossingen van onze grondleggers Leon Brandsma en Jan Cornelis Klijn zijn gebundeld in de naam Brandsma Klijn solutions (BK solutions), een veelzijdig administratiekantoor met personeelsdiensten in Noord-Nederland.