Notariële volmacht

Notariële volmacht

Voor als je niet zelf meer kunt beslissen: regel een notariële volmacht.

Let op: dit is een externe column (met content) van de notaris. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Wanneer iemand – om welke reden dan ook – zijn/haar eigen belangen niet meer kan behartigen, is het zaak dat er iets geregeld wordt. In de wet zijn bepaalde regelingen hiervoor opgenomen.

Bewind en mentorschap

De rechter kan op verzoek van een belanghebbende het vermogen van iemand onder bewind stellen. Daarbij wijst de rechter iemand (vaak een partner of familielid) aan als bewindvoerder. De bewindvoerder neemt de financiële beslissingen namens de betrokkene. Daarnaast kan bij de rechter ook een mentorschap worden aangevraagd. Daarbij benoemt de rechter een mentor die de persoonlijke beslissingen (zoals bijvoorbeeld verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding) namens de betrokkene kan nemen.
Bewind en mentorschap kunnen ook gecombineerd worden. Ondercuratelestelling laat ik hier onbesproken.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de betrokkene te beschermen. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter over het gevoerde beheer. Ook heeft de bewindvoerder voor uitgaven boven een bepaald bedrag machtiging van de rechter nodig. De bewindvoerder moet dus wel de nodige werkzaamheden verrichten. Met name wanneer het vermogen van één van de partners onder bewind gesteld wordt, kan dit wel eens als bezwaarlijk worden ervaren. Er is dan opeens een derde (de rechter) aan wie jaarlijks verantwoording afgelegd moet worden en aan wie machtiging gevraagd moet worden als bijvoorbeeld het huis verkocht moet worden.

Notariële volmacht

Op grond van een notariële volmacht kan iemand gemachtigd worden om namens de betrokkene te kunnen handelen. Dit kan betrekking hebben op financiële en/of persoonlijke beslissingen. Zo kunnen partners elkaar ook over en weer met een notariële volmacht machtigen om namens elkaar te handelen.

Door het geven van een notariële volmacht wordt de route via de rechter afgesneden. De jaarlijkse rekening en verantwoording aan de rechter en de machtiging voor bepaalde handelingen zijn dan niet meer nodig. Uiteraard valt of staat het geven van een volmacht met grenzeloos vertrouwen in de gemachtigde. De keerzijde van het ontbreken van controle door de rechter is dat de kans op misbruik groter is.

Het is alleen mogelijk om een notariële volmacht te verlenen indien de betrokkene “wilsbekwaam” is. Mocht dat niet het geval zijn, dan is de route via de rechter de enige andere optie.

Let op: dit is een externe column (met content) van de notaris. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Leon Leon

Een adviseur spreken?

Maak eenvoudig een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Afspraak maken